47 thoughts on “Hello world!”

  1. Aequam memento rebus in arduis servare mentem — Помни, старайся сохранять присутствие духа в затруднительных обстоятельствах.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *